วุฒิบัตร ระบบโซล่าเซลล์ เพื่อการเกษตร 4.0 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน

วุฒิบัตร ระบบโล่าเซลล์เพื่อการเกษตร 4.0