inBio,ZKTEco,เวลาพนักงานด้วยบัตรและลายนิ้วมือ in-Bio160 ควบคุม 1ประตู 2ทาง in-Bio260 ควบคุม 2ประตู 2ทาง in0Bio460 ควบคุม 4ประตู 1ทาง
สินค้าแนะนำ
15,000.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

InBio Controller สำหรับควบคุมประตู หลายบาน